Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad vormt een schakel tussen ouders, personeel en directie. De leden van de medezeggenschapsraad zijn actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school.

De MR bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bij Stichting IJsselgraaf waar de Canadaschool onder valt.

Leden MR Canadaschool

  • Minke te Dorsthorst (voorzitter)
  • Gaby Stooter (penningmeester)
  • Niels Hendrickx
  • Gerdi Frederiks
  • Nellie van Lieshout – van Oort
  • Alexander van Erkel
  • Jeroen van Beers (directeur Canadaschool)

Algemene taken van de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en heeft een adviserende rol over schoolzaken zoals:
• belangen van personeel, leerlingen en ouders,
• beleid van de schoolleiding, het schoolbestuur en de ouderraad,
• openheid, openbaarheid en gelijke behandeling,
• veiligheid, gezondheid en welzijn in de school,
• aanstellen personeel,
• financiële zaken.

Contact:

Heeft u vragen, opmerkingen, inbreng of wilt u voor iets anders contact met de MR van de Canadaschool?
Mail ons op: [email protected] of spreek een van de leden aan.

De notulen die elke vergadering opgesteld worden zijn door een ieder in te zien.
Deze kunt u opvragen door een mail te sturen naar [email protected].

© Copyright 2019 | o.b.s. Canadaschool | Dichterseweg 145 | 7006 AD Doetinchem | (0314) 32 59 88 | Een ontwerp van REBOMEDIA