Zoek

medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad vormt een schakel tussen ouders, personeel en directie. De leden van de medezeggenschapsraad zijn actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school.

De MR bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bij Stichting IJsselgraaf waar de Canadaschool onder valt.

Leden MR Canadaschool:

Alexander van Erkel (voorzitter)

Daphne Doornebosch (secretaris)

Tamara Bosman

Errol Hunter (penningmeester)

Marielle ten Broeke

Nils Vriezen

Algemene taken van de Medezeggenschapsraad:
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en heeft een adviserende rol over schoolzaken zoals:
belangen van personeel, leerlingen en ouders,
beleid van de schoolleiding, het schoolbestuur en de ouderraad,
openheid, openbaarheid en gelijke behandeling,
veiligheid, gezondheid en welzijn in de school,
aanstellen personeel,
financiële zaken.

Contact:
Heeft u vragen, opmerkingen, inbreng of wilt u voor iets anders contact met de MR van de Canadaschool? Stuur een mail naar: mr@canadaschool.nl of spreek een van de leden aan.

Een kortverslag van de vergaderingen ontvangt u via Parro.

De vergaderdata vindt u op de informatiebordjes bij de ingangen van de school.

De notulen die elke vergadering opgesteld worden zijn door een ieder in te zien. Deze kunt u opvragen door een mail te sturen naar mr@canadaschool.nl.