Zoek

kanjertraining

De Canadaschool wil een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen, ouders en
leerkrachten. Van ouders verwachten wij dat zij ons, leerlingen en leerkrachten, helpen
om dit waar te maken.

We hanteren de regel:
‘Op de Canadaschool gaan wij respectvol met elkaar en met de materialen om’

Dit willen wij willen bereiken door:

  • Het bieden van een vertrouwde en veilige omgeving.
  • Kinderen begeleiden ook in hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Kinderen leren omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving.
  • Een goed contact te onderhouden met ouders, er is sprake van open communicatie.
education, children, technology, science and people concept - group of happy kids building robots and making high five gesture at robotics school

Op school hanteren wij daarom de kanjertraining. De aanpak van deze methode geeft

ons houvast. De Kanjertraining is een methodische aanpak van de sociaal emotionele
ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van de leerkracht.

Met de Kanjertraining worden de volgende doelen nagestreefd:

Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;

Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen;

Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;

Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen;

Leren om verantwoordelijkheid te nemen;

Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petten met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet.
Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken.